GreekEnglish
 
 
Akademias 43, 10672 Athen
Tel.: 0030-210-36.24.973
                         - 36.16.975
Fax: 0030-210-36.16.284
Mobil: 0030-6944-66.32.14
e-mail: info@anwaltspraxis.gr

 
   © Anwaltspraxis.gr - Papawassiliou-Schreckenberg & Fuhr-Georgantza - Akademias 43, 10672 Athen